การเผยข้อมูลสาธารณะ
Open Data Intergrity and Transparency Assessment (OIT)
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3

การบริหารเงินงบประมาณ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5

การส่งเสริมความโปร่งใส

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1

การดำเนินการเพื่อป้องกันทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต